K I E Ł C Z E ...  niebawem zimowe...
Koło Gospodyń Wiejskich
Koło Gospodyń Wiejskich

KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH

 

w Kiełczu

gmina Szczaniec

woj.  lubuskie

 

 

 

R E G U L A M I N

KOŁA GOSPODYN WIEJSKICH

 

 

§ 1

1.      Koło Gospodyń Wiejskich jest dobrowolną, samorządną i niezależną od organów administracji państwowej oraz państwowych i społecznych jednostek organizacyjnych organizacją społeczno – zawodową rolników.

2.      Koło Gospodyń Wiejskich stanowi wyodrębnioną i autonomiczną jednostkę organizacyjną Kółka Rolniczego i posiada swoja reprezentację we wszystkich jego statutowych organach.

3.      Koło Gospodyń Wiejskich działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu, poprzez wybierane w sposób demokratyczny organa, a także określa w sposób samodzielny, w ramach obowiązujących przepisów prawa, zakres i formy swojej działalności.

4.      Koło Gospodyń Wiejskich uczestniczy w kształtowaniu i realizacji polityki rolnej i społecznej Państwa na rzecz postępu gospodarczego, społecznego, socjalnego oraz kulturalnego i oświatowego wsi.

5.      Koło Gospodyń Wiejskich tworzą członkowie Kółka Rolniczego.

6.      Członkami Koła Gospodyń Wiejskich mogą być również inni mieszkańcy wsi i osoby związane charakterem swej pracy ze środowiskiem wiejskim.

 

§ 2

1.      Założyciele – w liczbie minimum 15, deklarujący chęć zorganizowania Koła Gospodyń przyjmują regulamin i wybierają władze.

2.      Powstanie nowego Koła Gospodyń Wiejskich zgłasza się do Zarządu Kółka Rolniczego i gminnego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych.

 

§ 3

1.      We wsi, w której nie istnieje Kółko Rolnicze może być założone samodzielne Koło Gospodyń Wiejskich.

2.      Samodzielne Koło Gospodyń Wiejskich działa na podstawie regulaminu rejestrowanego w Regionalnym Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych.

 

§ 4

1.      Celem Koła Gospodyń Wiejskich jest w szczególności:

Ø  obrona praw, reprezentowanie interesów i działanie na rzecz poprawy sytuacji społeczno – zawodowej mieszkańców wsi i ich rodzin,

Ø  inicjowanie i podejmowanie różnorodnych działań na rzecz poprawy warunków życia i pracy mieszkańców wsi,

Ø  prowadzenie wśród mieszkańców wsi działalności społeczno – wychowawczej, oświatowo – kulturalnej, w zakresie poprawy warunków socjalno – bytowych rodzin wiejskich, upowszechniania postępu w rolnictwie i gospodarstwie domowym oraz poprawy stanu ochrony zdrowia i opieki społecznej mieszkańców obszarów wiejskich.

 

2.      Koło Gospodyń Wiejskich korzysta z pomocy organizacyjno – instruktażowej, finansowo – gospodarczej i prawnej Związków Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych, a także z różnych form pomocy samorządu wiejskiego, gminnego, rolniczego służb doradztwa rolniczego i innymi organizacjami i jednostkami pracującymi na rzecz rozwoju społeczno – gospodarczego i kulturalnego wsi.

 

§ 5

Kolo Gospodyń Wiejskich może inicjować, organizować i prowadzić działalność gospodarczą, socjalną i handlowa w zakresie określonym w regulaminie KGW, na zasadach przewidzianych w przepisach wykonawczych do ustawy o społeczno – zawodowych organizacjach rolników z dnia 08.10.1982r. oraz innych przepisach.

 

§ 6

W celu wykonania swoich zadań Kolo Gospodyń Wiejskich:

1.      Reprezentuje potrzeby oraz broni zawodowych i społecznych interesów mieszkańców wsi i ich rodzin przedkładając organom administracji państwowej, państwowym i społecznym jednostkom organizacyjnym oraz organizacjom spółdzielczym i innym organizacjom powołanym do wykonywania zadań na rzecz rolnictwa i mieszkańców wsi swoje stanowisko w postaci opinii, wniosków i żądań dotyczących problemów społeczno – gospodarczych, socjalno – bytowych i kulturalnych wsi.

2.      Uczestniczy w konsultacji, opiniowaniu lub opracowywaniu programów oraz projektów aktów prawa lokalnego dotyczących spraw rodziny wiejskiej, warunków ich życia i pracy.

3.      Uczestniczy w opracowywaniu planów społeczno – gospodarczych w części dotyczącej rolnictwa, wsi i sołectwa.

4.      Bierze udział w negocjacjach oraz w ciałach doradczo – konsultacyjnych przy organach administracji i władzy samorządowej w sprawach dotyczących mieszkańców wsi i ich rodzin.

5.      Występuje do władz i instytucji oraz współdziała i organizuje działalność na rzecz polepszenia warunków życia, rozwoju, wychowania, kształcenia i wypoczynku dzieci i młodzieży wiejskiej, a zwłaszcza w zakresie rozwoju i usprawnienia działalności placówek opiekuńczo – wychowawczych dla dzieci, działalności szkoły i pracy pozaszkolnej z młodzieżą.

6.      Współdziała i organizuje pomoc w rodzinie w wypełnianiu jej funkcji opiekuńczo – wychowawczych oraz wpływa na kształtowanie właściwych stosunków międzyludzkich w rodzinie i środowisku.

7.      Uczestniczy w rozwijaniu i unowocześnianiu produkcji rolniczej w gospodarstwach indywidualnych oraz działa na rzecz ulżenia i pomocy producentkom w wykonywaniu ich obowiązków zawodowych. Rozwija różnorodne formy współdziałania i współzawodnictwa produkcyjnego oraz pomocy sąsiedzkiej.

8.      Działa na rzecz podnoszenia społecznej rangi pracy kobiet w rolnictwie, wpływa na kształtowanie etyki zawodowej oraz współdziała w sprawach podnoszenia kwalifikacji zawodowych i ogólnych mieszkańców wsi, a także organizuje ich do udziału w pracy oświatowej na wsi.

9.      Występuje z wnioskami i działa na rzecz upowszechniania racjonalnych metod prowadzenia gospodarstwa domowego i żywienia rodzin, doskonalenia funkcjonowania placówek handlowych i usługowych, poprawy zaopatrzenia rynku, kształtowania właściwych cen oraz jakości produktów i usług.

10.  Występuje i współdziała w sprawach poprawy warunków ochrony zdrowia mieszkańców wsi, podnoszenia kultury zdrowotnej środowiska wiejskiego oraz stanu higieniczno – sanitarnego i wyglądu estetycznego wsi.

11.  Inicjuje i podejmuje działania na rzecz zabezpieczenia socjalnego mieszkańców wsi oraz współuczestniczy w rozpoznawaniu i zaspakajaniu potrzeb ludzi starszych, chorych, niepełnosprawnych, a także rodzin wielodzietnych, niepełnych i znajdujących się w najtrudniejszych warunkach życiowych.

12.  Podejmuje działania w zakresie zwiększenia udziału rolników i członków ich rodzin w lecznictwie uzdrowiskowym.

13.  Inicjuje i współdziała w rozwoju i upowszechnianiu kultury na wsi, w zwiększaniu uczestnictwa ludności wiejskiej w życiu kulturalnym, kultywowaniu folkloru, rękodzieła i sztuki ludowej.

14.  Współdziała w rozwijaniu aktywności sportowo – rekreacyjnej i turystycznej mieszkańców wsi.

15.  Uczestniczy w kształtowaniu społeczno – obywatelskim i patriotycznych postaw kobiet wiejskich i mieszkańców wsi.

16.  Inicjuje i podejmuje działania służące przywracaniu i utrwalaniu spokoju społecznego, ładu i porządku oraz podnoszeniu kultury życia wsi.

17.  Przeciwdziała i zwalcza objawy patologii społecznej.

18.  Uczestniczy w sprawowaniu kontroli społecznej w zakresie funkcjonowania jednostek obsługi wsi i rolnictwa.

19.  Wnosi sprzeciw w stosunku do stanowiska bądź decyzji organów administracji samorządowej bądź jednostek organizacyjnych i organizacji, jeśli zawarte w nich rozstrzygnięcia dotyczące spraw mieszkańców wsi i ich rodzin są niezgodne z przepisami prawa lub niesłuszne.

20.  Inicjuje, organizuje i prowadzi działalność:

a)      gospodarczą w zakresie sprzedaży wyrobów własnych na organizowanych przez koło imprezach

b)      socjalną w zakresie organizowania szkoleń i wyjazdów współfinansowanych z pozyskanych środków

c)      handlową w zakresie zabezpieczenia cateringowego współorganizowanych imprez i uroczystości

21.  Współdziała z organizacjami politycznymi, młodzieżowymi, spółdzielczymi, samorządem rolniczym i terytorialnym w sprawach służących wsi i rolnictwu.

 

§ 7

Członkowie Koła Gospodyń Wiejskich maja prawo:

1.      Uczestniczyć w zebraniach Koła Gospodyń Wiejskich i Kółka Rolniczego z głosem decydującym.

2.      Wybierać i być wybieranymi do władz KGW, Kółka Rolniczego, a także do organów organizacji rolników stopnia wyższego bądź innych organizacji tworzonych przez KGW.

3.      Korzystać z pomocy Koła Gospodyń Wiejskich, Kółka Rolniczego oraz Związków Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w ochronie swych praw w przypadkach ich naruszania przez administracje lub instytucje obsługi rolnictwa i wsi.

4.      Korzystać z doradztwa fachowego, pomocy prawnej i socjalnej oraz urządzeń kulturalnych istniejących w organizacji Kółek rolniczych.

5.      Wnioskować w sprawach kierunków i zakresu działalności Koła, Kółka Rolniczego, Spółdzielni Kółek Rolniczych i Związków Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych.

6.      Uczestniczyć w podziale nadwyżki bilansowej KGW, jeżeli prowadzi ono działalność gospodarczą

 

§ 8

Członkowie KGW nie będący członkami Kółka Rolniczego, nie korzystają z praw statutowych Kółka Rolniczego.

 

 

§ 9

Do obowiązków członków Koła Gospodyń Wiejskich należy:

1.      Branie czynnego udziału w działalności Koła Gospodyń Wiejskich i Kółka Rolniczego.

2.      Przestrzeganie postanowień regulaminu Koła Gospodyń Wiejskich oraz uchwał organów związków rolników, kółek i organizacji rolniczych.

3.      Uiszczanie składki członkowskiej.

4.      Dbanie o stały rozwój oraz dobro Koła Gospodyń Wiejskich oraz ich związków.

 

§ 10

1.      Przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków należy do kompetencji walnego zebrania Koła Gospodyń Wiejskich.

2.      Skreślanie osoby z listy członków Koła Gospodyń Wiejskich następuje na skutek:

1)      wystąpienia z koła,

2)      wykluczenia w przypadku nie wywiązywania się członka z obowiązków regulaminowych,

3)      zgonu członka.

3.      Wykluczonemu lub skreślonemu członkowi przysługuje prawo odwołania się od uchwały ogólnego zebrania Koła Gospodyń Wiejskich do Gminnego lub Regionalnego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych.

 

§ 11

1.      Władzami Koła Gospodyń Wiejskich są:

a)      walne lub ogólne zebranie członków Koła Gospodyń Wiejskich,

b)      zarząd,

c)      komisja rewizyjna.

2.      Kadencja wybranych władz trwa 4 lata.

 

§ 12

1.      Walne zebranie jest najwyższa władzą Koła Gospodyń Wiejskich.

2.      Zebrania odbywa się:

Ø  Walne Zebranie sprawozdawczo – wyborcze co 4 lata,

Ø  Ogólne Zebranie sprawozdawczo – programowe co roku.

3.      Walne zebranie zwołuje zarząd koła.

4.      Z inicjatywy zarządu na wniosek co najmniej 1/3 liczby członków koła lub komisji rewizyjnej albo na pisemne żądanie właściwego związku rolników, kółek i organizacji rolniczych zwołuje się nadzwyczajne walne zebranie, które odbywa się w ciągu 2 tygodni od daty złożenia wniosku.

5.      W przypadku jeśli walne zebranie nie dojdzie do skutku z powodu wymaganej liczby członków koła, w następnym wyznaczonym terminie jest ono władne do podejmowania uchwał jeśli uczestniczy w nim co najmniej 1/3 członków. Odstęp czasu pomiędzy kolejnymi terminami tych zebrań nie może być dłuższy niż 4 tygodnie.

6.      W walnym zebraniu z głosem decydującym uczestniczą wszystkie członkowie Koła Gospodyń Wiejskich oraz z głosem doradczym osoby zaproszone.

7.      Uchwały na walnym zebraniu zapadają zwykłą większością głosów.

8.      Wybory zarządu i delegatów Koła odbywają się w glosowaniu tajnym, chyba że zebranie jednomyślnie postanowi inaczej.

9.      Członkowie Koła Gospodyń Wiejskich zbierają się na zebraniach okresowych, organizowanych w zależności od potrzeb.

 

§ 13

Do kompetencji walnego zebrania Koła Gospodyń Wiejskich należy:

a)      uchwalanie regulaminu Koła Gospodyń Wiejskich,

b)      rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania z działalności koła,

c)      ocena działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej Koła Gospodyń Wiejskich oraz zespołów problemowych,

d)     uchwalenie planu działalności koła,

e)      wybór i odwołanie zarządu i komisji rewizyjnej Koła Gospodyń Wiejskich,

f)       przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków,

g)      wybór i odwołanie przedstawicieli Koła Gospodyń Wiejskich w organach kółek rolniczych: zarządzie, komisji rewizyjnej oraz organach Związków Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych,

h)      wybór delegatów na Zjazd Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych,

i)        zatwierdzenie regulaminu i planu pracy komisji rewizyjnej Koła Gospodyń Wiejskich,

j)        przyjmowanie sprawozdań swoich przedstawicieli o ich działalności w organach Związków Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych oraz innych organizacji,

k)      wybór liderów zespołów problemowych wg potrzeb i zainteresowań członków np. ds.:

a)      unowocześniania organizacji pracy w gospodarstwie domowym i krzewienie oświaty w tej dziedzinie,

b)      upowszechniania oświaty zdrowotnej i pomocy społecznej,

c)      organizowania działalności kulturalno – oświatowej i artystycznej, turystyki i sportu,

l)       dysponowanie majątkiem Koła Gospodyń Wiejskich,

m)   uchwalanie wniosków w sprawie wykorzystania środków społecznych i publicznych, 

n)     rozpatrywanie odwołań członków od decyzji zarządu Koła Gospodyń Wiejskich,

o)     uchwalanie wniosków na gminny zjazd delegatów kółek i organizacji rolniczych oraz zebrania ogólnowiejskie,

p)     przygotowanie wniosków o odznaczenia i wyróżnienia dla mieszkańców wsi,

q)     podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Koła Gospodyń Wiejskich.

 

§ 14

1.      Działalnością Koła Gospodyń Wiejskich kieruje Zarząd, w liczbie od 3 -7 członków.

2.      Liczbę członków zarządu ustala walne zebranie Koła Gospodyń Wiejskich.

3.      Zarząd ze swego grona wybiera:

Ø  przewodniczącego,

Ø  zastępcę przewodniczącego,

Ø  skarbnika,

Ø  sekretarza

4.      W skład zarządu wchodzą przewodniczący zespołów problemowych.

 

§ 15

1.      Posiedzenia zarządu odbywają się w miarę potrzeby, co najmniej jeden raz w kwartale.

2.      Uchwały zarządu Koła Gospodyń Wiejskich mogą być podejmowane przy obecności co najmniej połowy członków zarządu.

3.      Uchwały zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów przeważa głos przewodniczącego.

 

 

§ 16

Do zakresu działania zarządu Koła Gospodyń Wiejskich należy:

1.      Kierowanie działalnością Koła Gospodyń Wiejskich.

2.      Reprezentowanie interesów Koła Gospodyń Wiejskich wobec wsi, Związków Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych oraz instytucji i organizacji.

3.      Zwoływanie zebrań Koła Gospodyń Wiejskich.

4.      Opracowywanie projektów planów pracy koła oraz sprawozdań z realizacji planów rocznych i przedkładanie ich do zatwierdzenia na zebraniach koła.

5.      Przedkładanie zatwierdzonego planu pracy i sprawozdania z działalności Koła Gospodyń Wiejskich Regionalnemu Związkowi Rolników, Kółek i organizacji Rolniczych

6.      Składanie sprawozdań o wykonaniu zaleceń komisji rewizyjnej Koła Gospodyń Wiejskich.

7.      Prowadzenie dokumentacji pracy koła (roczne plany pracy, sprawozdania z działalności, protokoły z zebrań i posiedzeń zarządu i zespołów problemowych, ewidencja członków i składek członkowskich oraz posiadanego majątku rzeczowego, dokumentacja finansowa z działalności gospodarczej lub innej).

8.      Nadzór nad kroniką Koła Gospodyń Wiejskich.

9.      Zarządzanie majątkiem społecznym Koła Gospodyń Wiejskich w zakresie ustalonym uchwałą walnego zebrania koła.

10.  Podejmowanie decyzji w sprawach dotyczących Koła Gospodyń Wiejskich, a nie zastrzeżonych do kompetencji innych organów koła.

 

§ 17.

1.      Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Koła Gospodyń Wiejskich.

2.      Decyzja o wyborze komisji rewizyjnej Koła Gospodyń Wiejskich należy do walnego zebrania, które ustala również liczbę członków komisji.

3.      Komisja rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego.

 

§ 18

1.      Do zakresu działania komisji rewizyjnej Koła Gospodyń Wiejskich należy:

Ø  Prowadzenie kontroli całokształtu działalności Koła Gospodyń Wiejskich,

Ø  Kontrola pracy zarządu Koła Gospodyń wiejskich i przestrzegania przez członkinie obowiązków regulaminowych,

Ø  Przedkładanie na zebraniu sprawozdawczo – wyborczym Koła Gospodyń Wiejskich sprawozdania z kontroli działalności koła,

Ø  Przedkładanie na dorocznych zebraniach Koła Gospodyń Wiejskich informacji i wniosków pokontrolnych.

 

2.      Komisja rewizyjna działa na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez walne zebranie Koła Gospodyń Wiejskich.

3.      Komisja Rewizyjna ma prawo wnioskowania o zwołanie nadzwyczajnego walnego zebrania lub posiedzenia zarządu koła.

 

§ 19

1.      Członkowie Koła Gospodyń Wiejskich regulują składkę członkowską w wysokości przewidzianej regulaminem koła oraz uchwałą Zjazdu Regionalnego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych do Skarbnika KGW

2.      Walne zebranie Koła Gospodyń Wiejskich może ustalić dodatkowa składkę członkowską z przeznaczeniem w całości na cele koła.

 

 

§ 20

1.      Majątek społeczny Koła Gospodyń Wiejskich powstaje ze:

a)     składek członkowskich,

b)     środków uzyskanych z działalności gospodarczej i innej,

c)     dotacji i innych wpływów.

2.      Fundusze Koła Gospodyń Wiejskich są gromadzone w banku spółdzielczym na książeczce oszczędnościowej lub na wydzielonych kontach rachunku RZRKiOR lub na wydzielonych kontach organizacji współpracujących z KGW.

 

 

§ 21

Koło Gospodyń Wiejskich posiada podłużny stempel zawierający napis: Koło Gospodyń Wiejskich wraz z nazwą siedziby, urzędu pocztowego z kodem oraz województwa.

 

 

*   *   *

 

Niniejszy regulamin został uchwalony na walnym zebraniu Koła Gospodyń Wiejskich w Kiełczu w dniu 5.marca 2010

 

 

 

Sekretarz Zebrania KGW                                                 Przewodniczący Zebrania KGW

 

Marzena Doering.                                                         Tomasz Szylko

           (imię i nazwisko – podpis)                                                                                        (imię i nazwisko – podpis)    

 

SKŁAD  OSOBOWY  WŁADZ   KOŁA  GOSPODYŃ  WIEJSKICH

WYBRANY  NA  WALNYM  ZEBRANIU  W  DNIU  5. marca   2010

 

Zarząd:

1.      Przewodniczący – Tomasz Szylko

1.      Zastępca przewodniczącego – Piotr Doering

2.      Skarbnik – Ewa Franc

3.      Sekretarz – Dariusz Franc

 

Komisja Rewizyjna:

 

1.      Przewodniczący – Marzena Doering

2.      Donata Szylko

3.      Ewa Franc

 

Copyright & photo by Tomek